Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailand


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย - 2018 Job Vacancy

This job listing is already closed. We suggest to look for the list of related jobs bellow or try to search our site for a new job vacancies.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

Job Description: 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย 2. ตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3. อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ 4. ไต...

Company: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Location: บางรัก, กรุงเทพมหานคร

Job Details
ADVERTISEMENTS

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Job Description: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปล...

Company: เนติบัณฑิตยสภา
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน/อาวุโส-CVM

Job Description: หน้าที่และความรับผิดชอบ- บริหารสำนักงาน,คลังสินค้า,ได้แก่การเช่า,การต่อประกันภัย ฯลฯ และบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จัดหาระบบป้องกันสินค้าสูญหายในคลังสินค...

Company: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details
ADVERTISEMENTS

จป.วิชาชีพ

Job Description: รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ และอพยพและดำเนินตามที่กฎหมายกำหนด ประเภทงาน เจ้าหน...

Company: บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

Job Description: รายละเอียด : ดูแลความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คุณสมบัติ : มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ , หากมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประเภทงาน เจ้าหน...

Company: บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
Location: หลักสี่, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

Job Description: 1. ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2. จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 3....

Company: บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
Location: บางบอน, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ในหน่วยงานก่อสร้าง

Job Description: คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี มีใบประกาศนียบัตร จ.ป. วิชาชีพ หรือ เทียบเท่า มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ป...

Company: 27 Engineering Co.,Ltd
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ-CVM

Job Description: หน้าที่และความรับผิดชอบ- บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ของหน่วยขาย - วางแผนการบริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ การซ่อมบำรุง การปรับปรุง การซ่อม หรือ การสร...

Company: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ ภาคการขายที่ 4 (ขอนแก่น)

Job Description: หน้าที่และความรับผิดชอบ• ดูแลการรับคำสั่งซื้อลูกค้า ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อในเรื่องราคาและโปรโมชั่น เปิดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า บันทึกข้อมูลการค้างส...

Company: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Location: ขอนแก่น

Job Details

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

Job Description: เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย*** มีประสบการณ์การทำงานด้าน จป.วิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำน...

Company: สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
Location: จตุจักร, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี

Job Description: คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี - มีประสบการณ์ด้ายบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน -...

Company: BETAGRO
Location: Thailand

Job Details

จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก)

Job Description: 1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านความปลอดภัยทางการก่อสร้าง 3. จบปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. มีใบอนุญาตฝ...

Company: บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
Location: หลักสี่, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาปริญญษตรีขึ้นไปทุกสาขา - ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีทักษะการประสานงาน - หากมีความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภ...

Company: BETAGRO
Location: Thailand

Job Details

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

Job Description: 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั...

Company: บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
Location: สาทร, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

Job Description: 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป...

Company: บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
Location: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร

Job Details