Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailandพนักงานธุรการ - 2018 Job Vacancy

This job listing is already closed. We suggest to look for the list of related jobs bellow or try to search our site for a new job vacancies.
พนักงานธุรการ แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล

Job Description: ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำท ำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ ำนวน 53 อ...

Company: องค์การเภสัชกรรม
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details
ADVERTISEMENTS

พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

Job Description: ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำท ำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ ำนวน 53 อ...

Company: องค์การเภสัชกรรม
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

พนักงานธุรการ

Job Description: ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำท ำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ ำนวน 53 อ...

Company: องค์การเภสัชกรรม
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details
ADVERTISEMENTS

พนักงานบริการ กลุ่มงานธุรการ

Job Description: ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน...

Company: กรมธนารักษ์
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

พนักงานเอกสารส่งออกและธุรการ

Job Description: รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา),กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบ...

Company: บริษัท แมส ช้อยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Location: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าพนักงานธุรการ

Job Description: ด้วยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน พัฒนานํ้าบาดาล ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบร...

Company: กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้ออาวุโส

Job Description: รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม...

Company: บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
Location: บางเขน, กรุงเทพมหานคร

Job Details

ช่างประณีตศิลป์

Job Description: ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน...

Company: กรมธนารักษ์
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

Data Entry (ธุรการออกกรมธรรม์ - พนักงานประจำ และสัมภาษ์ทันที

Job Description: เงินเดือน : 10,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารอินเตอร์เชนจ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : คลองเตย, วัฒนา คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี...

Company: บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

พนักงานธุรการ

Job Description: ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน- กระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด...

Company: โรงพยาบาลสวนปรุง
Location: เชียงใหม่

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ มาบตาพุด ระยอง

Job Description: ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่างๆที่ใช้ในงานให้ได้ราคา และคุณภาพที่เหมาะสม ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม...

Company: บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
Location: ระยอง

Job Details

พนักงานธุรการ

Job Description: รายละเอียด : งานทั่วไปในสำนักงาน วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี มีความกระตือรือร้นขวนขวายในหน้าที่ ขย...

Company: บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด
Location: จตุจักร, กรุงเทพมหานคร

Job Details

พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P)

Job Description: บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้ – ดูแลจัดการด้านเอกสาร...

Company: บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

Job Description: ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 29 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2561 คุณสมบัติ เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศักษาวุฒิ ปวช,ปริญาตรี (รับนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่)...

Company: บริษัทในเครือ หาดใหญ่ ก.ชัยแสง
Location: หาดใหญ่, สงขลา

Job Details

ธุรการ และการจัดการทั่วไป

Job Description: - ติดต่อประสานงานภายในและนอกบริษัทฯ - จัดเก็บและบันทึกข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย - จัดทำใบเสนอราคา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงาน : จันทร์ -...

Company: บริษัท เมคคาเทค จำกัด
Location: สมุทรปราการ

Job Details